Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vēstījums

Latvijas Pareizticīgā Baznīca ar mīlestību uz Kristu Pestītāju vēršas pie visiem ar kvēlu aicinājumu pienest savas patiesākās lūgšanas Kungam Dievam un mūsu Vissvētajai Valdniecei Dievadzemdētājai un Mūžamjaunavai Marijai par naida, neuzticības un nesaprašanās pārtraukšanu cilvēku, tautu un valstu vidū, karadarbības nepieļaušanu un miera saglabāšanu Ukrainā, Eiropā un visā pasaulē kā dārgu Dieva dāvanu, kuru mums novēlējis pats mūsu Kungs. «Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu», — saka mūsu Kungs (Jņ. 14,27)”.

Kopš pirmās agresijas  dienas Ukrainā Latvijas Pareizticīgā Baznīca, tās garīdznieki, mūku kārtai piederīgie un ticīgā tauta lūdzas par agresijas pārtraukšanu, par miera atsākšanos, par to, lai tiktu pārtraukta asins izliešana.

6. martā, Piedošanas svētdienā, plkst. 12 visos Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnamos skanēs zvani un notiks aizlūgumi Kungam Dievam par karadarbības pārtraukšanu Ukrainā, par ienaida, ļaunuma un naida pārtraukšanu, par miera un savstarpējas saskaņas stiprināšanu. 

Piedošanas svētdiena – tā ir īpaša diena pirms Lielā gavēņa, kad visi ticīgie patiesi un no sirds lūdz piedošanu viens otram, lai uzsāktu Lielo gavēni samierinoties ar visiem un noraidot ienaidu un ļaunumu.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode vēršas pie garīdzniekiem un visiem mūsu Baznīcas uzticamajiem bērniem ar aicinājumu lūgties par karadarbības pārtraukšanu un miera stiprināšanu.

Ikviens tiek aicināts savu iespēju robežās iesaistīties palīdzības sniegšanā, labdarības pasākumos.  

Mēs uzskatām, ka starpvalstu jautājumu risināšana šādā, militārās iejaukšanās veidā, nav pieļaujama. Šiem jautājumiem jātiek risinātiem mierīgā ceļā, savstarpējās pārrunās, nevis karadarbības un agresijas ceļā. Karadarbība – tā ir visnežēlīgākā parādība, tajā sāpes un zaudējumus cieš visi tajā iesaistītie, tādēļ visos Latvijas Pareizticīgās Baznīcas dievnamos tiek svētīts pēc ikdienas dievkalpojumiem lasīt lūgšanu par mieru.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas daudznacionālā draudze apvieno latviešus, krievus, baltkrievus, ukraiņus, moldāvus, grieķus, gruzīnus un vēl daudzu citu tautību ļaudis. Baznīcā mēs nekad neesam dalījuši un nedalām ļaudis pēc viņu nacionālās piederības, mums nekad nav bijis starpnacionālu strīdu, savstarpējas neuzticības. Un šodien mēs visi vienoti lūdzamies par ukraiņu, krievu un citu tautas ciešanu pārtraukšanu.

Mūsu Latvijas Pareizticīgā Baznīca nav atbildīga par citu valstu darbību. Mūsu pienākums ir veicināt Latvijas sabiedrības saliedētību, un mēs pilnībā atbalstām mūsu valsts Ministru prezidenta Kariņa kunga nostāju, aicinot nekurināt naidu pret krieviski runājošiem šeit Latvijā un  viņa sacīto 1. martā:

„Mums Latvijā ir ļoti svarīgi palikt vienotiem, mēs visi esam mūsu valsts un zemes visdziļākie patrioti, mēs runājam dažādās valodās bet visi esam patrioti…”

„Mēs nedrīkstam skatīties viens uz otro ar kaut kādam dusmām…”

„Nešķirosim viens otru pēc etniskās piederības vai valodas, mēs visi Latvijā esam vienoti….”

Šobrīd, kad sabiedrībā valda neskaidrības, nemiers, arī dusmas un bailes par notiekošo, gribam atgādināt, ka Latvijas krieviski runājošie pareizticīgie ļaudis ir patriotiski noskaņoti un lojāli Latvijai, un nav atbildīgi par citu valstu valdību rīcību.

Svētā Baznīca nav laicīgais Soģis, Tiesa pieder Dievam. Baznīca pilda savu misiju, liecina par ticību Dievam, par cilvēku dvēseļu pestīšanu mūžīgai dzīvei, par mīlestību, par mieru, par žēlsirdību, par savstarpēju cieņu, nepieņemot ļaunprātību un atriebšanos.

Mēs tuvojamies Lielā gavēņa ceļa sākumam. Aicinām visus ar svētā Evaņģēlija vārdiem: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt pienākusi” (Mt. 4:17). Atgriezieties, jo noliktais laiks ir tuvu (Atkl. 22:10). atturēsimies no grēcīgām domām un kaislībām, patiesi nožēlosim savus grēkus Dieva priekšā un vērsīsimies pie Viņa ar kvēlu lūgšanu, un Viņš atklās Savu patiesību, atklās ceļus mierīgai visu radušos pretrunu un jautājumu atrisināšanai un visiem rādis ceļu uz atpestīšanu.

Paļaujoties uz Dieva žēlsirdību, Visšķīstās Dievmātes Patvērumu, svētā svētmocekļa Rīgas un visas Latvijas Arhibīskapa Jāņa un visu svēto aizstāvību, mēs no sirds lūgsimies Dievam par visu cilvēku pasargāšanu svētītā mierā.

ALEKSANDRS

Rīgas un visas Latvijas Metropolīts