Augstisvētītā Bīskapa Aleksandra uzruna Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas 105. gadadienā

Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra uzruna Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā, 2023. gada 18. novembrī Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas 105. gadadienā.


Godātais Daugavpils domes priekšsēdētāj Andrej Elksniņa kungs,

varas pārstāvji, deputāti un darbinieki,

Jūsu Eminence Bīskap Einār Alpes kungs,

godātie garīgie tēvi, dāmas un kungi, brāļi un māsas Kristū!

      Pieņemiet manus apsveikumus mūsu Latvijas Valsts neatkarības pasludināšanas 105. gadadienā! Šī patiesi diženā jubileja ir visas mūsu tautas kopīgā darba auglis. Bet kā mēs zinām, un it īpaši lauku iedzīvotāji, kuri apstrādā zemi, labi augļi pieprasa daudz uzmanības: tos nepieciešams sargāt un vairot. Kādēļ? Tādēļ, ka brīvība un neatkarība, lai arī ir Dieva dāvana, ir arī liela atbildība, ar kuru Radītājs pārbauda Savus bērnus: kā mēs to izmantojam, kādas lietas vairojam, izmantojot brīvību, vai nedarām lietas, kas pretējas Dievam un Viņa likumiem? Kunga līdzībā par talantiem (Mateja Evaņģēlijs 25: 15-30), kungs pieprasīja no saviem kalpiem atskaiti par līdzekļiem, kurus viņiem bija piešķīris. Vieni no viņiem – prātīgie, kuri bija vairojuši līdzekļus, tika apbalvoti, bet citi – viltīgie un slinkie – izmesti galējā tumsībā! Tādēļ lai neviens nedomā, ka veidojot neatkarīgu, brīvu Valsti, var palikt malā un nenest atbildību par saviem darbiem – no padotā prasīs vadītājs, no vadītāja prasīs vara, bet no varas prasīs Dievs!

      Patiesi kristīgam ticīgajam ir svarīgs ikviens vārds no Kristus Pestītāja Kalna sprediķa Mateja Evaņģēlijā (Mateja Evaņģēlijs 5:1-12), kas skanēja šodienas dievkalpojumā. Bet ņemot vērā nemierīgos laikus, kad mūs ieskauj kari un starpnacionālie konflikti, mums kā nekad jāseko Kristus aicinājumam: «Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva dēliem» (Mateja Evaņģēlijs 5:9). Mums jākļūst par miera nesējiem, jo nedrīkst būt brīviem un laimīgiem, kad nebrīvi un nelaimīgi ir mūsu brāļi Kristū. Lai par mūsu ieguldījumu miera nešanā kļūst lēnprātība, žēlsirdība, sirds skaidrība un Kristus patiesība, kas ir Mīlestība. Tikai Mīlestība un mūsu lūgšanas izmainīs pasauli, tikai Mīlestība darīs brīvu mūsu valsti, mūsu ģimenes, tuviniekus un mūs!

      Lai Dievs dod, ka ar mūsu kopīgajām lūgšanām, ticības darbiem un personīgajiem darbiem veidotos patiesi neatkarīga Latvijas Valsts, kas bagātinātos ar  tikumīgiem cilvēkiem, kuru prātos ir dievbijīgas domas, sirdīs – mīlestība, dvēselēs – Dievišķā Patiesība un Gaisma, darbos – savas ticības apliecinājums, kas slavē Radītāju! Vēlu Jums, mīļotie brāļi un māsas, veselību, garīgu mieru, gaišu prieku par mūsu šodienas svētkiem; par jūsu mīlestību un žēlsirdību pret tuvākajiem lai jūs Savā mīlestībā ieskauj Pats Dievs!

      Paliekot Kristus mīlestībā,

+Aleksandrs

Daugavpils un Rēzeknes Arhibīskaps

Daugavpilī,

2023. gada 18. novembrī  


Досточтимые мэр г.Даугавпилса господин Андрей Элксниньш,

представители властей, депутаты и сотрудники,

Ваше Преосвященство господин Епископ Эйнарс Алпе,

досточтимые отцы духовные, дамы и господа, братья и сестры во Христе!

         Примите мои поздравления с днем 105-летия независимости нашего Латвийского Государства! Поистине, этот славный юбилей – плод трудов всего нашего народа! Но как мы знаем, и в особенности сельские жители, трудящиеся на земле, добрый плод требует к себе внимания: сохранения и приумножения! Почему? Потому что свобода и независимость помимо того, что они дар Божий, ещё и великая ответственность, которой Творец испытывает Своих чад: как воспользуемся ей, какие дела умножим, пользуясь свободой, не сотворим ли дел, противных Богу и Его заповедям? В притче Господней «о талантах» (Мф. 25:15-30), господин потребовал у своих слуг отчёта о средствах, которые им дал. Одни из них — разумные, приумножившие средства, были награждены, а другие – лукавые и ленивые — выброшены в место скорби! Потому, пусть никто не думает, что, созидая независимое, свободное Государство может остаться в стороне и не нести ответственность за свои дела – с подчинённого спросит начальствующий, с начальствующего спросит власть, а с власти спросит Бог!

         Для истинно верующего христианина важно каждое слово Евангелия от Матфея из «нагорной проповеди» Христа Спасителя (Kalna sprediķis) (Мф. 5:1-12) прозвучавшее сегодня за этим богослужением. Но учитывая не спокойное время, когда нас окружают войны и межнациональные конфликты, мы как никогда должны последовать призыву Иисуса: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Мы должны стать миротворцами, потому, что нельзя быть свободным и счастливым, когда не свободны и несчастливы наши братья во Христе. Пусть, нашим вкладом в миротворчество станет кротость, милосердие, чистота сердца и истина Христова, которая заключается в Любви. Только Любовь и наши молитвы изменят мир, только Любовь сделает свободными нашу страну, наши семьи, близких и нас!

         Дай Бог, чтобы нашими совместными молитвами, делами веры и личными делами созидалось истинно-независимое Латвийское Государство, и богатело добродетельными людьми, имеющими в уме – благочестивые мысли, в сердце – любовь, в душе – Божественную Истину и Свет, в делах – свидетельства своей веры, прославляющие Творца! Желаю Вам возлюбленные братья и сестры здравия, мира душевного, светлой радости о нынешнем нашем торжестве; за вашу любовь и милосердие к ближним, пусть вас обнимет Своей любовью Сам Бог!

         Остаюсь с любовью о Христе

+ Александр

Архиепископ Даугавпилсский и Резекненский

18 ноября 2023 года

г. Даугавпилс