Arhibīskapa Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums

Kungā, kurš Augšāmcēlies, mīļotie draudžu gani un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, dārgie brāļi un māsas,

Šodien kā dūmi izgaist robežas starp debesīm un zemi, tāliem un tuviem, ienaidniekiem un draugiem, visu mūsu būtību, kas gara vienotībā slavina Augšāmcēlušos Dzīvībasdevēju Kristu, ieskauj Dievišķā Žēlsirdība un Mīlestība:  «viss gaismas piepildīts, debesis un zeme, un pazeme».

Kristus Pestītāja Augšāmcelšanās no mirušajiem ir tik dižens, svinīgs un neparasts notikums, ka kļuvis par pārdomu un sarunu priekšmetu dievbijīgiem, patiesi ticīgiem kristiešiem ne tikai šajās svētku dienās, bet arī visās dzīves dienās, piepildot to ar vislielāko jēgu, kuru mums atklāja Pats Kungs – Viņš atnāca, lai mums «būtu dzīvība un pārpilnība» (Jņ. 10:10) un tā dēļ «atdeva Savu dzīvību, lai to atkal atgūtu» (Jņ. 10:17). «Neviens to nav Man atņēmis, — liecina Viņš, — bet Es to atdodu pats no Sevis» (Jņ. 10:18).

Lieli un neizsakāmi ir Dieva darbi, dāvāti mums Kristus Pestītāja Augšāmcelšanās notikumā – tos mēs baudām jau uz zemes, Viņa Svētajā Baznīcā. Šeit mēs «vairs neesam svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime» (Ef. 2:19). Šeit mēs no Kunga topam mazgāti Kristību traukā no visa nešķīstā un Viņš pasniedz mums mielastā Savu Miesu un Asinis. Tādējādi piepildās zemes samierināšanās Noslēpums ar Debesīm – cilvēka ar Dievu, un mēs kļūstam par Debesu Tēva mīļotajiem dēliem. Bet šajā diženajā un svētajā Kunga un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Augšāmcelšanās dienā ar pazemīgu garu un ticības acīm mēs saskatām bezgalīgi lielākus labumus, ko Dievs sagatavojis Saviem patiesajiem sekotājiem, kuri mīl Viņu: «Ko acs nav redzējusi», — saka Apustulis, — un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl» (1.Kor. 2:9). Tādi ir aicināti ieiet ar Kungu Viņa slavas Valstībā, mantot garīgo miesu, kādā Viņš Pats augšāmcēlās no mirušajiem, ietērpties neiznīcība un nemirstībā (1.Kor. 15:53). Neizmērojamais un neizsakāmais prieks kļūs par nolemto daļu Dievam uzticīgajiem, Kurš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs (Atkl. 21:4). «Tieši tādēļ tik diženi mums, ar tādu prieku piepildoši mūsu sirdis ir Kristus Augšāmcelšanās svētki, — māca svt. Krimas Lūka, — ka Kristus ar Savu augšāmcelšanos apliecina, ka būs arī vispārēja augšāmcelšanās, jo Viņš bija pirmais, kurš augšāmcēlās. Kristus kā pirmdzimtais, pēc tam Kristus sekotāji Viņa atnākšanā. Tāda ir mūsu ticība. Ar to arī izskaidrojams mūsu gaišais prieks diženajā Kristus Augšāmcelšanās dienā».

Apsveicot visu Dieva man uzticēto Daugavpils-Rēzeknes eparhijas draudzi svētku svētkos un svinību svinībās – Kristus Pashā, no visas sirds vēlu, lai ticības iesācējs un piepildītājs Jēzus (Ebr. 12:2) dāvātu visiem un vairotu šīs gaviļu pilnās un gaišās dienas prieku, lai tas nekad neapklustu mūsu mutēs, kas slavina Augšāmcēlušos Dzīvībasdevēju Kristu! Dienās, kad pasaules naids šķeļ cilvēci, lai pasargājam sevi un tuviniekus no tiem, kas rada šķelšanos un pretestību (Rom. 16:17); lai saglabājam mūsu vienotību Ticībā, Cerībā, Mīlestībā, aizstāvam mūsu Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vienotību,  sargājam vienotību mūsu Tēvzemes tautu vidū, mūsu ģiemeņu, bērnu, tuvinieku un draugu vidū! Dvēseles un miesas veselību, mieru un mīlestību vēlu jums, jo mīlestība citam pret citu liecina par mūsu ticību:

Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Kurš Augšāmcēlies, svētība un Viņa Visšķīstās Mātes lūgšanas, un mana virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.