Arhibīskapa Aleksandra vēstījums

Visaugstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Arhibīskapa Aleksandra
Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums
Dievu mīlošiem draudžu ganiem, godājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas
Daugavpils-Rēzeknes eparhijas bērniem

Debesis un zeme lai šodien

pravietiski līksmojas, Eņģeļi un cilvēki lai

garīgi svin: jo Dievs miesā parādījies.

(Litijas stihira)

Kristū mīļotie visgodājamie tēvi, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, Kristu mīlošie brāļi un māsas, Svētās Baznīcas uzticamie bērni!

Un atkal šajās svētajās Kunga un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas svētku dienās ar prātu un sirdi, visām savām domām un jūtām mēs atgriežamies Jūdejas Bētlemē, kur caur lielo un noslēpumaino Dieva iemiesošanās noslēpumu  «Šajā dienā senās Ādama soda saites tiek raisītas, paradīze mums atvērta. Čūska kļuvusi bezspēcīga» (Pantu stihira).

Nabadzīgajā alā piepildījās Kristus Piedzimšanas «diženais dievbijības noslēpums» (1. Tim. 3:16). Un tiklīdz Jēzus bija piedzimis un autiņos tīts, guldīts silītē, pēc evaņģēlista vārdiem piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: «Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts!» (Lk. 2:13-14). Atceroties diženo un augsti godājamo Dievbērna Kristus piedzimšanas notikumu, arī Baznīca šodien, eņģeļu slavas dziesmas līdzībā, pienes slavas dziesmas Dieva Dēlam un, vēršoties pie saviem bērniem, sauc:  Kristus piedzimst – slaviniet! (1. dziesmas irmoss). Sekojot šim aicinājumam, mēs slavējam To, Kurš Sevi pazemoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs  (Fil. 2:7).

Mūsu Pestītāja Piedzimšanā un Sevis pazemināšanā atklājās neizsakāma Dieva mīlestība, labestība un žēlastība pret cilvēku dzimumu, kas raksturojas ar to, ka Kungs, būdams valdošo visslavētais Ķēniņš, visuma Radītājs un Valdnieks, mūsu dēļ tapa cilvēks un mūsu pestīšanas labad nonāca uz zemes, atklāja Savu Dievišķo slavu, pieņēma cilvēcisko miesu un asinis (Ebr. 2:14), lai pārciestu visas laicīgās grūtības un nomirtu pie krusta. Kas gan mudināja Kristu Pestītāju uz šo neaptveramo Dievišķo Nodomu (t.i. nodomu par pasauli)? Bezgalīga žēlastība un neizsakāma mīlestība!   «Viņš nepazemotu Sevi tik nesaprātīgi un tik veltīgi, ja nevarētu paaugstināt mūs – saka svt. Jānis Zeltamute, — Viņš piedzima miesā, lai atjaunotu tevi garā; piedzima no Sievas, lai tu pārstātu būt sievietes dēls; pieļāva, ka Viņa tēvs Jāzeps kļuva par kalpu, lai tevi, kalpu, darītu par Valdnieka tēvu».

Kā gan pateiksimies Dievam par Viņa pazemīgo un gudro, mierinošo un paaugstinošo, pamācošo un visu apklājošo Mīlestību? Ko pienesīsim Tev, Kristu, dāvanā par to, ka Tu mūsu dēļ parādījies uz zemes kā cilvēks? (Stihira uz “Kungs, es piesaucu”). Iemīlēsim Viņu no visas savas sirds un visas savas dvēseles, un no visa sava prāta (Mt. 22:37); pienācīgi un patiesi sagaidīsim Bētlemes alā Piedzimušo Dievbērnu Kristu, pienācīgi un patiesi slavēsim Viņu ar mūsu lūgšanām un godināsim ar mīlestības darbiem, kas liecina, ka mēs patiesi esam Kristus Pestītāja mācekļi (Jņ. 13:35). Šajā ļoti sarežģītajā laikā, kad ļaunums un naids, kari un nesaskaņas valda pasaulē, rādīsim tai «Gara augļus: mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību, atturību» (Gal. 5:22-23); pienesīsim lūgšanu «par visas pasaules mieru un svēto Dieva baznīcu labklājību, un visu savienošanos»!

Apsveicot visu Dieva man uzticēto draudzi augsti slavējamos Kunga Dieva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus miesā Piedzimšanas svētkos, tēvišķā mīlestībā lūgšanās vēlu jums visiem dvēseles un miesas veselību, garīgu mieru, Dieva palīdzību visos labajos darbos un iecerēs, un pestīšanu Kungā.

Piedzimušā Dievbērna Kunga un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus svētība, Viņa Visķīstās Mātes un mana virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.

Dieva žēlastībā,

pazemīgais ALEKSANDRS,

Daugavpils un Rēzeknes Arhibīskaps

Kristus Piedzimšana
2023./2024. gads
Daugavpils