Bīskapa Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums

Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, visgodājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils-Rēzeknes eparhijas bērniem

Jūtas šķīstīsim un Kristu ieraudzīsim
nepieejamā Augšāmcelšanās gaismā mirdzošu
un priecāties vēlošu, skaidri lai dzirdam,
uzvaras dziesmu dziedot.

(Pashas kanona 1. dziesmas irmoss)

Kristū, Kurš Augšāmcēlies, mīļotie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, dārgie brāļi un māsas,

KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES!

Ne ar ko nav salīdzināmi šie divi vārdi, kas nostiprina mūsu ticību un rada prieka aizsākumu par šīs dienas diženumu! Ar katru Pashu šis prieks atjaunojas un dāvā Dieva godības atziņas Jēzus Kristus personā (2. Kor. 4:6) jaunu un nenovērtējamu pieredzi. Šīs dienas dēļ kopā ar jums esam nogājuši svēto Četrdesmit dienu ceļu, atturības, atteikšanās ceļu no miesas kārības, acu kārības un dzīves lepnības (1. Jņ. 2:16), lai, jūtas šķīstījuši, ieraudzītu Kristu, nepieejamā Augšāmcelšanās gaismā mirdzošu.

“Cilvēks atkrita no Dieva, un sākās viņa garīgā un miesiskā trūdēšana. Patvaļa garīgajā dzīvē noveda pie verdzības grēkam un kaislībām.. Uzmanīgi izturoties pret savu garīgo dzīvi, neviens cilvēks nevar nebrīnītis par to, ar kādām grūtībām dvēselē nostiprinās viss labais un brīnišķīgais, un cik viegli un ātri tajā nostiprinās viss tumšais un ļaunais” – mūs pamāca svētmoceklis Ilarions (Troickis), Verejas arhibīskaps.

Ticot Dievam, mēs gaidām mūsu dvēseļu pestīšanu mūžībā. Bet mūsu pestīšanas aizsākums notiek šeit, uz zemes. Tās dēļ mēs ievērojam Dieva likumus, lūdzamies Dievam, ievērojam gavēni un gavējam, veicam labus darbus tuvāko labā. Jo pēc tā paša svētmocekļa Ilariona vārdiem: “Pestīšana ir nemirstības sākotnējā labuma atgriešanās, jo cilvēks tika radīts nemirstībā. Mana grēcīgā slimība ir dziedināma – par to mani pārliecina Kristus augšāmcelšanās. Man atklāta paradīzes svētlaime. Neviens lai neraud par nespēcību, ja vien parādītos kopēja Valstība! Parādījās kopīgais prieks, jo parādījās cerība uz nemirstību, uz izpirkšanu no grēcīgās trūdēšanas.”

Un tādēļ, mīļotie, iegūstot Kristus Augšāmcelšanās notikumā cerību uz mūsu personīgo nemirstību un augšāmcelšanos, pievērsīsim mūsu sirdis tuvākajiem, lai palīdzētu augšāmcelties Kungā arī viņu dvēselēm, lai mēs visi kopā sadzirdētu Dzīvībasdevēja, Kurš Augšāmcēlies, aicinājumu: “Priecājieties!” Priecāsimies par katru dienu, ko mums dāvā Kungs; pateiksimies Dievam par mieru, savstarpēju sapratni un savstarpēju cieņu mūsu zemes cilvēku vidū; būsim pateicīgi Radītājam par katru iespēju paveikt kaut vai nelielu darbu tiem, kuri ir mums līdzās, lai ieietu, pricājoties sava Kunga priekā (Mt. 25:23)!

Daudzveidīgi un grūti ir mūsu laika pārbaudījumi un izaicinājumi. Tas ir gan karš, kas notiek mums blakus; gan šīs pasaules naids, kas šķeļ sabiedrību un pakļauj cilvēku dzimuma ienaidniekam katru cilvēku, kurš atkāpjas; gan mīlestības izsīkums pret Dievu un tuvāko, kas izplatās pandēmijas ātrumā. Bet atbildēsim, mīļotie, uz visiem šiem izaicinājumiem ar priekpilnu mūsu ticības apliecinājumu, balstītu galvenajā kristietības dogmātā – Kristus Augšāmcelšanās no mirušajiem! Un izsakāms tas īsos un katra ticīga cilvēka sirdij tuvos vārdos:

KRISTUS AUGŠĀMCĒLIES!

Vēlreiz sveicu jūs šajā svētajā naktī priekpilnajos Kristus Augšāmcelšanās no mirušajiem svētkos! Lai Augšāmcēlies Kungs dāvā ikvienam stipru gara un miesas veselību, gaišu prieku, gara mundrumu, mieru un saskaņu ģimenē!

Nāciet, visi ticīgie, godāsim svēto Kristus Augšāmcelšanos, un lai izbaudām šos labos un gaišos svētkus, jo ticam:


Приидите, вси вернии, поклонимся святому Христову Воскресению, и да насладимся сего добраго и светлаго торжества, ибо веруем:

KRISTUS PATIESI AUGŠĀMCĒLIES!

Mūsu Kunga Jēzus Kristus, kurš Augšāmcēlies, svētība un Viņa Visšķīstās Mātes lūgšanas, un mana virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.

Dieva žēlastībā pazemīgais

+Aleksandrs
Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps

Kristus Pasha,
2023. gads,
Daugavpils