Рождественское послание

Рождественское послание Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекненского, боголюбивым пастырям, всечестному иночеству и всем верным чадам Даугавпилсско-Резекненской епархии Латвийской Православной Церкви.

Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума…

(Тропарь Рождества Христова)

Возлюбенные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, христолюбивые братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас, в сию тихую, но всерадостную ночь Рождества Христова со спасительным для всех нас сошествием на землю Второго Лица Святой Троицы – Слова Божия! «Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14).

Из Священного Писания мы знаем, что Бог есть «Свет истинный, Который просвещает всякого человека» (Ин. 1:9). Но сей свет, способен видеть не всякий. Лишь приходящий ко Святой Церкви Христовой озаряется светом познания Бога. Свет Божий просвещает духовные очи человека, омрачённые греховной пеленой. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно» (Мф. 6: 22-23). Святитель Иоанн Златоуст поясняет для нас эти богодухновенные слова так: «Как касательно тела мы наиболее заботимся о том, чтобы иметь здоровое зрение, так и касательно души преимущественно должны заботиться о здравии ума. Если ослепим ум, долженствующий доставлять свет и прочим способностям, то чем смотреть будем?» Свет небесный в эту святую ночь осиял телесные, паче же духовные очи скромных пастырей бессловесного стада и привёл их к лицезрению Богомладенца Христа.

Если же человек пребывает вне Церкви, то его душа слепа и невосприимчива к духовному миру и Божественным призывам. Такой человек живёт заботами лишь о материальных благах и не может быть истинно счастлив ни во временной жизни, ни в вечности. Именно к таким людям стучались Иосиф и Дева Мария и просились на ночлег. Но те остались глухи к просьбам старца и плодоносящей Богоматери!

Будем же, чада мои, устремляться к горнему, будем просить Всемилостивого Спаса нашего и Его Пречистую Матерь просветить наши души светом Богопознания, умягчим наши сердца для восприятия этого драгоценнейшего дара – через благие дела на пользу наших ближних! Будем прилежны в молитве на всякий час, прося Господа Бога о мире всего мира, о стране нашей Латвийской, её власти, воинстве и народе; о благостоянии Святой Латвийской Православной Церкви и благоденствии нашего Предстоятеля – Высокопреосвященнейшего Митрополита Александра.

В сию всерадостную ночь Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, я желаю вам, дорогие мои, мира в ваших семьях, благословения Божия в несении тягот сего жития и неизреченного сияния небесного в душах ваших! Пусть наступившее Новолетие будет мирным и обильным благостию Божиею! Благословение Господне да пребудет на всех вас!

Божией милостию,
смиренный Александр,
Епископ Даугавпилсский и Резекненский.

Рождество Христово,
2016/2017 год,
град Даугавпилс.

 


Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU VĒSTĪJUMS Dievu mīlošiem draudžu ganiem, godājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils-Rēzeknes eparhijas bērniem.

Ar Tavu Piedzimšanu Kristu, mūsu Dievs,
pasaulei atspīdēja prāta gaisma…

(Kristus Piedzimšanas svētku tropārs)

Kungā mīļotie tēvi, visgodātie inoki un inokiņas, Kristu mīlošie brāļi un māsas!

No sirds sveicu jūs šajā klusajā, bet priekpilnajā Kristus Piedzimšanas svētku naktī ar mums visiem pestījošo Svētās Trijādības Otrās Personas – Dieva Vārda – nonākšanu uz zemes! «Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva Vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības» (Jņ. 1: 14).

No Svētajiem Rakstiem mēs zinām, ka Dievs ir «patiesā Gaisma, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku» (Jņ. 1: 9). Bet šo gaismu ne katrs spējīgs saskatīt. Tikai tas, kurš piederīgs Svētajai Kristus Baznīcai, tiek apgaismots ar Dieva izzināšanas gaismu. Dieva gaisma apgaismo cilvēka garīgās acis, ko aptumšo grēku plīvurs. «Miesas spīdeklis ir acs; ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet, ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī, ir tumsība, cik liela būs tumsa» (Mt. 6: 22-23). Svētītājs Jānis Zeltamute šos Dieva iedvesmotos vārdus mums skaidro šādi: «Kā attiecībā uz miesu mēs visvairāk rūpējamies par to, lai mums būtu laba redze, tā arī attiecībā uz dvēseli mums, pirmkārt, jārūpējas par prāta veselību. Ja prāts, kuram mūs jānodrošina ar gaismu un citām spējām, aptumšosies, tad ar ko mēs skatīsimies?» Debesu gaisma šajā naktī apmirdzēja mēmā ganāmpulka vienkāršo ganu miesīgās, bet vēl vairāk garīgās acis, un dāvāja viņiem spēju saredzēt Dievbērnu Kristu.

Ja cilvēks atrodas ārpus Baznīcas, tad viņa dvēsele ir akla un nejutīga pret garīgo pasauli un Dievišķo aicinājumu. Tāds cilvēks dzīvo tikai rūpēs par materiālajiem labumiem un nespēj būt patiesi laimīgs ne šajā, zemes, dzīvē, ne mūžībā. Tieši pie šādu ļaužu mājvietām klaudzināja Jāzeps un Marija un lūdza naktsmājas. Bet viņi palika kurli pret sirmgalvja un Dievmātes, kura zem sirds nesa bērnu, lūgumiem!

Tādēļ, mani bērni, tieksimies uz augstāko, lūgsim mūsu Visžēlīgo Pestītāju un Viņa Visšķīsto Māti apgaismot mūsu dvēseles ar Dievapziņas gaismu, mīkstināsim mūsu sirdis, lai spētu uzņemt šo dārgāko dāvanu – caur labiem darbiem mūsu tuvāko labā! Būsim uzcītīgi lūgšanā ikvienā brīdī, lūdzot Kungu Dievu par visas pasaules mieru, par mūsu Latvijas valsti, tās varām, armiju un tautu; par Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas un mūsu Vadītāja – Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra – labklājību.

Šajā priekpilnajā mūsu Kunga un Dieva, un Pestītāja Jēzus Kristus miesā Piedzimšanas svētku naktī es vēlu jums, mani dārgie, mieru jūsu ģimenēs, Dieva svētību šīs dzīves smagumu nešanā un neizsakāmu debesu starojumu jūsu dvēselēs! Lai iesācies Jaunais gads būtu mierīgs un Dieva svētības bagāts! Kunga svētība lai ir ar jums visiem!

Dieva žēlastībā,
pazemīgais Aleksandrs,
Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps.

Kristus Piedzimšana,
2016./2017. gads,
Daugavpils.