Слово в День независимости Латвии

Слово Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекненского, зачитанное 18 ноября 2016 года в Даугавпилсском католическом костёле Святого Петра в веригах, по случаю празднования 98-й годовщины независимости Латвийской Республики.

Досточтимые мэр города Даугавпилса господин Янис Лачплесис, председатель Даугавпилсской краевой Думы госпожа Янина Ялинская, сотрудники Даугавпилсской городской думы, сотрудники Даугавпилсской краевой думы, Ваше Преосвященство господин Епископ Эйнар Алпе, Ваше Высокопреподобие декан Михаил Сивицкий, господа генеральные консулы, досточтимые отцы, дамы и господа, братья и сестры во Христе!

Я рад приветствовать всех вас в этот праздничный день, когда мы молитвенно отмечаем 98-ую годовщину создания независимой Латвийской Республики!

За почти столетнюю историю с того дня латвийский народ создал и поддерживает множество благих традиций, важнейшая среди которых – это содружество людей различных национальностей и вероисповеданий. Содружество в верности своей стране, своему народу, истории и культуре.

Народ начинается с тех, кто рядом с нами, нередко – с простых, небогатых и незнатных людей, таких, которых Христос в Евангелии называет «малыми сими»: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10). Задумаемся о том, к какому бережному отношению к каждому человеку, с которым мы встречаемся, призывает нас Слово Божие, если Ангел Хранитель этого человека всегда видит лицо Божие!

Из нас, хранимых Богом и святыми Ангелами, и состоит наша Латвийская земля! Так пусть же благословение Божие и Его благой образ присутствует в каждом из нас, в наших семьях, в наших общественных институциях и во всей стране! Да не захлестнёт нас агрессия, моральное разложение, потеря связи с Богом и со своими корнями, но царствуют истинная любовь и мир среди народов, населяющих нашу богохранимую Латвию!

Поздравляю ещё раз всех собравшихся с Днём независимости Латвийской Республики и призываю разделить общую молитву ко Господу Богу о Его милости над всеми нами! Обратимся и к Пресвятой Деве Марии, Покровительнице Латгалии и всей Латвии, чтобы Она защитила нас от всякого зла Своим честным покровом!

Благодарю за внимание!


Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra uzruna Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 98. gadadienā 2016. gada 18. novembrī Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs katoļu baznīcā

Godātie Daugavpils domes priekšsēdētāj Jāni Lāčplēša kungs, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinskas kundze, Daugavpils domes darbinieki, Daugavpils novada domes darbinieki, Jūsu Eminence bīskap Einār Alpe, Jūsu godība dekān Mihail Sivicki, ģenerālkonsulu kungi, godātie tēvi, dāmas un kungi, brāļi un māsas Kristū!

Es priecājos sveikt visus jūs šajā svētku dienā, kad mēs lūgšanās atzīmējam neatkarīgās Latvijas Republikas 98. gadadienu!

Gandrīz simts gadu ilgajā vēsturē kopš šīs dienas Latvijas tautā izveidojušās un tiek koptas daudzas tradīcijas, kuru vidū svarīgākā ir cieša draudzība dažādu nacionalitāšu un dažādām konfesijām piederīgu cilvēku vidū. Sadraudzība uzticībā savai valstij, savai tautai, vēsturei un kultūrai.

Tauta sākas ar tiem, kuri ir līdzās mums, nereti – ar vienkāršiem, pieticīgiem un neievērojamiem cilvēkiem, tādiem, kurus Kristus Evaņģēlijā dēvē „šie mazie”: „Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo Es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu” (Mt. 18:10). Aizdomāsimies par to – uz kādu saudzīgu attieksmi pret ikvienu cilvēku, ar kuriem mēs tiekamies, mūs aicina Dieva Vārds, ja šī cilvēka Sargeņģelis vienmēr redz Dieva vaigu!

No mums, Dieva un svēto Eņģeļu sargātajiem, arī sastāv mūsu Latvijas zeme! Tādēļ lai Dieva svētība un Viņa labais tēls ir ikvienā no mums, mūsu ģimenēs, mūsu sabiedriskajās institūcijās un visā valstī! Lai mūs nepārņem agresija un morāls pagrimums, lai nezaudējam saikni ar Dievu un savām saknēm, un lai patiesa mīlestība un miers valda tautu vidū, kuras dzīvo mūsu Dieva sargātajā Latvijā!

Vēlreiz apsveicu visus šeit sapulcējušos Latvijas Republikas neatkarības dienā un aicinu dalīties kopīgā lūgšanā Dievam Kungam par Viņa žēlastību mums visiem! Vērsīsimies arī pie Vissvētās Jaunavas Marijas, Latgales un visas Latvijas Aizstāves, lai Viņa pasargā mūs no visa ļaunā Savā godātajā patvērumā!

Pateicos par uzmanību.